به رنگ زیتون


+  

Belongs to all poetry is mkasaeean

تمام شعرها متعلق به mkasaeean

نویسنده : mkasaeean ; ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ شعرم

شعرم زشعورم

و شعورم زغرورم

وغرورم زوجودم

همه جاری است

واین قصه خیالی است

راهم ز خیالم

وخیالم زکلامم

وکلامم زجهانم

همه پیداست

واین غصه معما است

دانی که راز جهان چیست

رازی که هویداست؟

وز چشم من وتویی جهان ناپیداست

هر کس که بگویید راست

آگاه زدنیاست

وز زشتی ناراست

دنیا چه نازیبا ست

نویسنده : mkasaeean ; ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ چشم

جهان از چشم من ،مستت است و

من مستم زچشمانت

ندارم صد تن وجان که

همه گردد به قربانت

از این دنیای بی حاصل ندارم غیر دل چیزی

که آنم از سر مهرت بیاندازم کف پایت

خدایا ای تو معبودا کمک کن بنده تنها

که تنها کس تو ای جانا بگیر دستم به دستانت

ضمیرم پاک وجانم پاک کن از دود

و از روی کرم بخشا که دستم بردام بر دامنت

نویسنده : mkasaeean ; ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ یاد

بردی از یادم اما نبردم از یادت

رفتی رفت زیادت که بودم یادت

گشتی وگشت جهان دور سرت

یادبردی که بودم عمری هم پیمانت

هستی ات .نیست شد و هم پیمان هست

این همان وفا به عهد من است

همه در بست به بنبست نشست

این همان حکمت جاوید شه است

نویسنده : mkasaeean ; ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ حکمت

هر چه دادت بگیرو بر

آنچه را خواهی نشاید حکمتی

حکمت هر چیز در دستان اوست

دست ما را ز حکمت مطلق مگیر

نویسنده : mkasaeean ; ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ آسمان آبی است

آسمان   آبی است               
  دشت  پر از سبزی است
خورشید چه پر نور است
این معجزه هستی است
صبح هنگام شروع ماست    
شب پایان سر مستی است
هردم نفسی آید 
این رمز زبردستی است
باران که فراگیرد                 
عالم به سماع گیرد
هرجنبنده در باد           
انگار شفاع گیرد
عالم به چهار ،فصل است           
هر فصل به یک رنگ است
رنگ آمیزی این دنیا            
 در دست هنرمندی است
دنیا که یک چرخه است
   چرخی که پر از دنده است
حرکات همه موزون            
  پر برکت وپاینده است
شاید که شوی محزون         
  از پستی این هستی
اما  ندانی  که این  
 حکمت  سر مستی است

نویسنده : mkasaeean ; ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک