بهانه

اینها همه بهانه ای است برای شناخت

وشناخت بهانه ای برای دوستی

و دوست دستی از آسمان

و آسمان نماد پاکی

و پاکی ذات حق است

و حق همه هستی است

وبهانه ها نشانه این هستی است

و عشق نام دیگری است برای دوست

ودوست پر معنی ترین کلمه هستی

و چو دوست هم اوست

عشق هم با اوست

پس دست در دست او

همچو دست در دست دوست

پس این دست وآن دوست

حرکتی به سمت عشق اوست

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
خلیل

بهانه نیست جز بیقراری عشق